V Brugách / In Bruges

Posted on

Pět dní v tak malém městě, jako jsou Brugy, může být během podzimních plískanic nudná a drahá záležitost.

Jenomže my už si špatné počasí letos vybrali na Krétě. Juch!

V Brugách jsme si naopak užívali krásné babí léto

a když se nám nechtělo donekonečna procházkovat kolem katedrál,

hradeb

a kanálů,

vyjeli jsme si k moři.

Nečekejte žádný celodenní výlet. Moře tam mají jednu zastávku vlakem v městečku Blankenberge, takže to není dál, než z Havířova do Ostravy.

Mimo sezónu v Blankenberge není skoro nic.

Žádní turisti, žádný kravál (a to tam mají kasína),

žádné vřeštící děti na pláži, jen božský klid,

moc hezké molo s vyhlídkovou restaurací

a jednu nákupní třídu.

Moc rádi bychom vám teď vylíčili, jaké všechny zajímavé a pestré aktivity jsme v Blankenberge podnikali, ale pravdou je, že jsme se jen flákali na pláži.

Terka pobíhala ve vlnách jako praštěná až byla nakonec mokrá až po pás,

Honza fotil jako o život

a dohromady jsme si to moc užili. Starosti, práci a český pošmourný podzim jsme nechali v zádech a náramně se nám to líbilo.

Proto cestujeme. Protože tenhle pocit nenahradí vůbec nic.

Zpátky v Brugách jsme konečně navštívili nejstarší místní hospodu. jmenuje se Cafe Vlissinghe a stojí tu od roku 1515.

A jde to poznat! Interiér je přecpaný nábytkem, obrazy, soškami a starými kafemlejnky, což shledáváme naprosto úchvatným, útulným a bizarním najednou.

Na zahradě za hospodou mají dokonce plácek na kuželky

a taky tady nabízí speciální piva vlastní výroby. No země zaslíbená, obzvlášť, běhali-li jste celý den po pláži a chcete se někde na chvíli uvelebit. 🙂 Vřele doporučujeme.

Kolem celých Brug se táhnou nádherné kanály

a hradby

– dejte si dvě hodinky pauzu od muzeí a věží,

a projděte se kolem větrných mlýnů

a starých městských bran jako my.

Leč nejsem ani trochu výtvarně nadaná, baví mě kreslení. A navíc, když žijete s fotografem, je třeba se umět občas zabavit jinak než tupým zíráním. A tak jsem kreslila a kreslila, poslouchala moudré rady ohledně kompozice a perspektivy, až mi byl nakonec skicák zabaven, aby mi pan všeuměl ukázal, jak se kreslí správně! Inu, život s umělcem…

Ani o legraci nebyla nouze. To byste nevěřili, jaká legrace může být například při kupování turistického průvodce z automatu. Znáte to. Vhodíte do automatu 5€, zmáčknete tlačítko a knížka vypadne. Alespoň tak jsme si mysleli, že to funguje. Nefungovalo. Legrace začala v momentě, kdy jsme poprosili o pomoc pána, který tady, v přízemí věže Belfry, prodával lístky.

Starý muž úplně přesně nevěděl, jak nám pomoci a chtěl problém vyřešit prozkoumáním automatu. Chytré. Přišel ke stroji a začal mačkat NAKRESLENÉ tlačítko v obrázkovém návodu k použití. To už bylo méně chytré.

V tu chvíli nám bylo jasné, že automat nám žádnou knihu nevydá. Pán to ale nevzdával a po chvíli přikvačil s knížkou v ruce. Dal nám ji, popřál pěkný den a vrátil se prodávat lístky. Vůbec nezjišťoval, jestli jsme za ni fakt zaplatili, prostě nám chtěl pomoct. Takový hodný pán!

Brugy nejsou levné. Nejsou velké. Nejsou ani úplně ideální pro dlouhou dovolenou.

Ale jsou krásné,

romantické,

barvené

a přívětivé.

Pokud chcete strávit krásný den výletem za historickými památkami,

krásnými obrazy, katedrálami a monumentálními stavbami, jeďte do Brug.

Máte rádi mušle,

ryby

nebo rádi navštěvujete michelinské restaurace? Jeďte do Brug!

Máte rádi spojení vesnického kouzla nizozemským měst

a moderní energie západní kultury? Jeďte do Bug!

Prostě jeďte do Brug, ok? 🙂

IN BRUGES


Five days in such a small town as Bruges can be very boring and expensive holiday especially during autumn sleets.

But we’ve already picked our bad weather luck on Crete. Yaay.

In Bruges, on the contrary, we were enjoying a beautiful indian summer

and when we didn’t want to walk around cathedrals,

ramparts

or canals anymore,

we just went to see the sea.

Don’t expect any whole-day trip. They have a sea one stop far from Bruges in a small town called Blankenberge, so it wasn’t any further than you go from Havířov to Ostrava.

In the off-season there wasn’t really much in Blankenberge.

No tourists, no noise (and they have casinos there),

no screaming children on the beach, only the gorgeous quiet,

a lovely pier with an outlook restaurant

and one shopping street.

We would love to tell you about all those interesting and colorful activities we did in Blankenberge, but the truth is, we were just hanging around the beach.

Teri was running and jumping in the waves until she wasn’t wet to the waist,

John was taking photos like it was his last day on Earth

and both together we had the best time. We left behind all our worries, jobs and Czech dreary autumn and we just loved the feeling.

That’s why we travel. Because nothing can replace this feeling.

Back in Bruges we finally visited the eldest local pub. It’s called Cafe Vlissinghe and it was built in 1515.

And you can tell! The interior is crowded with furniture, paintings, statues and old grinders, which we found totally ravishing, cosy and bizzare at the same time.

In the pub’s garden they have a ninepins spot,

and they also offer special homemade beers here.  It was a Promised Land, especially if you were running whole day on the beach and you want to nestle for a while somewhere cosy. 🙂 We highly recommend!

All around Bruges you can find gorgeous canals

and ramparts

– take a two hour break from museums and towers

and walk around the windmills

and old town gates like we did.

Even though I’m not really talented in arts, I love drawing. And also, when you live with a photographer, it’s necessary to know how to keep yourself entertained with something better than the dull starring is. So I was drawing and drawing, listening to wise advices about composition and perspective to ended up without my sketchbook, watching Mr. Know-it-all showing me, how should I draw properly! Well, life with an artist…

We had lot of fun too. You wouldn’t believe how much fun you can enjoy with buying a guide book from the automat. You know that. You throw 5€ into the automat, press button and the book will fall out. At least we thought it works like this. It didn’t. The fun started, when we asked for a help an old guy, who was selling tour tickets here in Belfry tower.

The old guy didn’t really know how to help us and he wanted to solve the problem by exploring the machine. Smart. H came to the machine and started pressing a CARTOON button at the picture manual. Not so smart anymore.

We realized taht this automat won’t give us any book anymore. But the guy didn’t give up and after a while he came back with a book for us. He gave it to us, wished us a pleasant day and went back to selling tickets. He wasn’t asking if we really paid for the book at all, he just wanted to help us. What a great man!

Bruges aren’t cheap. They’re not big. They’re not very ideal for a long holiday.

But it’s beautiful,

romantic,

colorful

and friendly town.

If you’d like to spend a lovely day sightseeing for historical monuments,

pretty paintings, cathedrals and monumental buildings, go to Bruges!

Do you like mussels,

fishes

or you like going to Michelin restaurants? Go to Bruges!

Do you like connection of Netherland town’s village magic

and modern energy of western culture? Go to Bruges!

Just go to Bruges, ok? 🙂

Napsat komentář