Brugse Zot

Posted on

Ať už v Bruggách zapadnete do kterékoli hospody, baru nebo restaurace, můžete se spolehnout, že první pivo na čepu bude zcela jistě světlý Brugse Zot.

_MG_8956

Bodejť by taky ne, když místní Bružský Blázen, jak zní jeho doslovný překlad, je místními téměř nábožně uctíván a častován takovými superlativy jako magický, nadpozemsky dobrý, zkrátka nejlepší mok v Bruggách. A my se nehádáme, špatný nebyl a když ho tolik zbožňují, jdeme alespoň vyzkoumat proč.

 

Brouwerij De Halve Maan neboli česky Pivovar U Půlměsíce je nejstarší bružský pivovar, kde už od konce 19. století vyrábějí mimo jiné i Bružského Blázna.

_MG_9678

Pan průvodce byl hned po prvním stručném popsání procesu vaření piva zasypán otázkami ohledně poněkud netradičního způsobu přepravy piva „na odpočinek“ po dovaření. Skladují ho totiž za městem, kam ho posílají pivovodem.

_MG_9716

K údivu všech přítomných si hotové pivínko pěkně putuje 25 metrů hluboko pod městem kamsi na periferii. Tedy většinou se kopalo 25 metrů hluboko, jen jednou 27, to když narazili na čísi tajné sklepení pod garáží.

_MG_9697

Protože byla většina pozemků města a dost často se potrubí napojovalo na staré tunely kanalizace, neměli se stavbou problém ani památkáři a tak vznikl pivovod jedna báseň. Milým faktem je, že jeho výstavba vyšla na 4 miliony eur a byla na něj proto pivovarem pořádána veřejná sbírka. Aby nepřišli štědří dárci zkrátka, dostávají teď každým rokem přesně na narozeniny pivovaru pivo zdarma. Prý do konce života. Hezké, ne?

_MG_9679

Abychom měli lepší představu o tom, kam až pivovod vede, vyšplhali jsme s průvodcem na střechu, odkud nám ve vichřici a slejváku ukazoval zamlžený obzor za městem. TAM! Vidíte tu věž? Tak kousek od jí je hala, kde potrubí končí. No super, vidíme to všichni, ti slepí se tváří, že vidí. 🙂 Vám jsme to pro představu vyfotili a fotku doladili šipkou, protože to fakt není žádná legrace zmerčit. 🙂 Tak hele!

_MG_9690

A proč vlastně „Brugse Zot“? No to máte tak. Kdysi dávno, když přijel na návštěvu do města rakouský vládce Maxmilián, žádali ho místní o peníze na stavbu blázince, sic by se ve městě jeden hodil. Ve stejnou dobu, aby svého nového vládce řádně přivítali, uspořádali obyvatelé Brugg maškarní průvod, kdy se všichni oblékli za šašky a blázny. Když to Maxmilián uviděl, naprosto se zděsil, co je to tu sakra za lidi, a se slovy: „Kam se podívám, všude je to tu samý blázen! Vy nepotřebujete stavět blázinec, stačí když zavřete městskou bránu!“ z města zase odjel. Blázinec se nepostavil a místní domorodci tuhle historku zbožňují tak moc, že když se pivovar ptal lidí, jak by chtěli pojmenovat bružské pivo, Blázen byla jasná volba. Všichni v Bruggách jsou přece blázni.

 

Veselé historky tady mají i co se týče kněžích. Ještě předtím, než se stal Arnold oficiálně svatým Arnoldem a patronem všech sládků, byl zde obyčejným knězem. V době moru se stal místním hrdinou, když nabádal lidi, aby místo kontaminované vody pili raději pivo, sic to je vařené, tudíž nezávadné.

Byl z něj hrdina a zachránil tak mnoho životů. Byli jsme taky ujištěni, že kdysi mělo pivo třeba jen 1% alkoholu, takže to nebylo tak strašné. Prý by takovou prevenci ale pan průvodce s dnešními silnými pivy nedoporučoval. Proč asi? 🙂

No a tak jsme se toho spoustu dozvěděli, mimo jiné i to, že chmel berou především z českého Žatce a že prý je nejlepší. To nás potěšilo, ne že ne.

Nakonec jsme se vrhli na ochutnávání v místním pivovarském baru. Nejdříve světlý Brugse Zot, pak tmavý Brugse Zot a pak Straffe Hendrik.

Tohle pořadí nám bylo doporučeno i obsluhou, tak jsme pěkně uposlechli pokynů a chutnalo nám velmi. Tak moc, že jsme v poledne byli lehce nestřízliví a museli jsme si dát kus skvělého bružského sýra a úžasnou hořčici, abychom došli domů. 🙂

Den to byl úspěšný, my jsme zase o něco vzdělanější a naše pivní obzory zase o něco širší.

_MG_9660

Tak ahoj přístě.

 

BRUGSE ZOT

No matter what pub, bar or restaurant in Bruges you walk in, be sure that the first beer you see is always blond Brugse Zot.

_MG_8956

No wonder when The Fool of Bruges – as the literal translation says – is almost religiously revered by locals and is used by such superlatives as magical, unearthly good, in short the best drink in Bruges. And we don’t argue with them, it’s not so bad and when they love it so much, we are at least going to find out why.

Brouwerij De Halve Maan or in English The Half Moon Brewery is the eldest brewery in Bruges where they have been making – besides other beers – a Fool of Bruges since the end of 19th century.

_MG_9678

Right after our tour guide told us about the brewing and about very unique way of the beer transportation „to rest“ after it’s brewed, we had lots of questions. The thing is they keep the beer in a storage behind the city, where they send it thru the beer pipeline.

_MG_9716

To our astonishment the finished beer is traveling 25 metres deep down under the city somewhere to the outskirts. Wel, it’s usualy 25 metres deep, just once they had to dig 27 metres down cause they hit someone’s secret cellar under the garage.

_MG_9697

Cause most of the land was property of the city and the pipeline was wery often conected to an old sewer tunnels, it didn’t really bother any conservationists and so the beer pipeline was built. The nice fact is that the construction cost 4 milion Euros and that’s why the brewery announced a public collection. To appreciate generous givers the brewery gives a beer to every giver for every brewery’s birthday. For free of course. Till the rest of the giver’s life. Isn’t it cool?

_MG_9679

To have a better idea of how far does the beer pipeline go, we had to climb up to the brewery’s roof with our guide where he showed us in a windstorm and pouring rain a cloudy horizon behind the city. THERE! Can you see that tower? So close to that tower there’s a hall where the pipeline ends. Great, we all see that, those who are blind pretend they see it too. 🙂 We took a photo for you so you can see it too. And we added an arrow to point at it, cause it’s really not so easy to find it. 🙂 Look!

_MG_9690

And why is it „Brugse Zot“ anyway? Well, this is what happend. Once upon a time, there was an Austrian ruler Maxmilian comming to town. Local people asked him to build a fool house here, cause they would use one. At the same time, there was a carnival at the town to greet the ruler properly. All people of Bruges wore costumes of fools and clowns to entertain him. When Maxmilian saw this he was completely shocked what kind of people are those Bruges people and with saying: „Wherever I look I can see only fools! You don’t need any fool house, you can just close the town gates!“ he left the city. The town didn’t build the fool house and locals love this story so much that when the brewery asked people how should they name the beer of Bruges, The Fool was the clear choice. All people in Bruges are fools anyway.

They have also funny story about a priest. Long time before the St. Arnold became officialy the Saint Arnold and a patronus of all brewers, he used to be an ordinary priest here. In time of plague he suddnely became a hero, when he persuaded people to drink beer instead of contaminated water, cause the beer was boiled, therefore harmless.

He was a hero who saved many lifes. We were also assured that the beer used to have much less alcohol (like 1%) so it wasn’t so bad. The guide said he can’t recommend the beer diet today with all those strong beers. I wonder why… 🙂

So we learned many new things, also the fact they use mostly the hop from Czech town of Žatec because it’s the best. We were delighted.

At the end we could finally taste some local beers in a brewery’s pub. First the bllond Brugse Zot, then dark Brugse Zot and then Straffe Hnedrik.

This order was recommended to us by a pub staff so we obbeyed and we loved it. So much that we were a little drunk before noon and we had to order some Bruges cheese and a fine mustard to be able to walk home.

It was very nice day and we feel a bit smarter than we were before. Our beer horizons were definitely wider.

_MG_9660

See you next time!

.

Napsat komentář