Bruggy – první dojmy / Bruges – first impressions

Posted on

Ve městě, kde momentálně slunce vychází kolem osmé ranní, je rušno jen do osmi večer. V týdnu spíš jen do šesti.

_MG_8953

Pak se všechny obchody a atrakce zavřou, otevřou se hospůdky, bary a restaurace, kam se uklidí většina turistů – zbytek jde spát – a v ulicích je ticho. Nikde ani noha, jen nebetyčná romantika.

_MG_9145

A tak si tu lebedíme.

_MG_8989

Zatím jsme toho prošli jen málo. Máme čas. Šustíme v tunách spadaného listí, protože je tu všude a nádherně voní, až se z toho točí hlava a nasáváme poslední teplé paprsky, protože to už doma mít určitě nebudeme.

_MG_9121

První den jsme si udělali obrázek o městě z paluby malé kocábky. Kapitán nám anglicko-německy popovídal o významných budovách, lidech, místech, kam stojí za to jít a kam se naopak vůbec nemáme obtěžovat.

_MG_9046

Ukázal nám, kde najdeme nejstarší bružskou hospodu – tam zajdeme později – a vykládal nám i své každodenní postřehy.

_MG_8970

“Vidíte tamhle toho kluka na mostě, jak na mě mává? Je z místní zvláštní školy a každou středu přesně ve tři tady čeká, abych mu mohl z pravidelné projížďky zamávat.” A fakt že jo. 15:01 – kapitán mává, klučina nadšeně poskakuje, mává a zdraví svého oblíbence. Milé.

_MG_9066

“Koukejte, vidíte tenhle starý pár? Prochází se tu každý den, bez výjimky. Ať prší, fouká, sněží nebo je krásně, jsou tu. Ruku v ruce. A vždycky mi zamávají.” A opravdu jsou tu a mávají. 🙂

_MG_9082

“Tamhle tím směrem vede kanál až do Holandska. Kdysi, když byly zimy ještě pořádné, zamrzal led do hloubky kolem 20 centimetrů. Vždycky jsme pak vytáhli brusle a pořádali závody do Holandska a zpátky. To už dneska nejde”, povzdychne si smutně a my s ním soucítíme. Závody Belgie – Holandsko – Belgie musely být švanda.

_MG_8981

Pivo zatím testujeme, vede místní Bružský Blázen, ale ani Rodenbach není špatné. Jinak zatím žádná hitparáda, testujeme co to jde a chystáme se do nějakého pivovaru.

_MG_8956

Těch je tu totiž požehnaně. Tak zatím! 🙂

_MG_9122

BRUGES – FIRST IMPRESSIONS

The city, where currently the sun goes up at 8 in the morning, is busy only till 8 in the evening. Till 6 during the week.

_MG_8953

After that all shops and attractions close, pubs, bars and restaurants are opening for crowds of tourists – the rest of the people go to sleep – and streets became very quiet. There’s noone here, only pure romance.

_MG_9145

And so we are wallowing here.

_MG_8989

We haven’t seen so many things so far. We have enough time. We are rustling in tons of fallen leaves, because it’s everywhere and it smells so nice that our heads are spinning and we are enjoying the last warm rays, cause we definitely won’t have them back at home.

_MG_9121

The first day we explored the city from the board of the small boat. The captain was telling us English-German stories about famous buildings, people and places to visit and places where we should’t go.

_MG_9046

He showed us, where we can find the eldest brussian pub – we will visit it later – and he was sharing his every day observations with us.

_MG_8970

„Can you see that boy on the bridge over there waving at me? He’s from the local special school and every Wednesday exactly at three o’clock he is waiting here for me to wave back at him from my boat.“ Right as he said. 15:01 – the captain is waving, the boy is jumping up and down with excitement and waving to say hello to his favourite captain. Nice.

_MG_9066

„Look, you see that old couple? They are walking here every day no matter it’s raining, snowing or it’s sunny. The’re always here. Holding hands. And they’re always waving.“ Right as he said. They were there, waving. 🙂

_MG_9082

„This way the cannal goes all the way to Holand. The water used to freeze at a depth of ten metres when winters were still proper cold. We always put on our skates and we raced to Holland and back. Nowadays it’s not possible anymore,“ he sighed sadly and we really felt for him. The racing Belgium – Holland – Belgium must have been fun.

_MG_8981

We are tasting local beers, right now the Brugse Zott is on top, but Rodenbach isn’t bad either. But we haven’t found anything special so far, we are consistently testing and we want to visit some brewery.

_MG_8956

Because there are so many of them in Bruges. So see you later! 🙂

_MG_9122

Napsat komentář