Karlický Advent / Advent in Karlík

For ENGLISH click here

Bylo nebylo, uprostřed ničeho v malém údolí byla – tedy pořád je – skromná vesnička. Karlík se jí říká. Za normálních okolností bychom o ní nejspíš ani nevěděli, nepřišla by nám jako místo, kam se nutně potřebujeme podívat. Jenže v ní bydlíme, takže ji pochopitelně považujeme za božskou a úžasnou a nesmírně velkou. Velkou tedy co do počtu zajímavostí, které zde lze najít.

_mg_0356

Tak jsem si zapřeháněla… 🙂 A teď vážně!

O Karlíku jako takovém se dá napsat krásný, úplně samostatný článek, což je přesně to, co nás čeká po článku dnešním. 🙂 Nejdřív se ale chceme podělit o nejčerstvější novinky z Karlíka, které se stihly udát během víkendu.

Především došlo na třetí adventní víkend a s ním spojené rozsvěcení karlického vánočního stromečku na návsi. Tedy, karličtí obyvatelé tomu říkají náměstí, ale ruku na srdce… křižovatka hlavní cesty a příjezdu k domečkům spolu s východem z dětského hřiště náměstí jaksi netvoří. Ani trochu. Takový širší prostor u cesty je to, no… A tam, přesně před východem z dětského hřiště, stojí stromeček. Který svítil už tři dny před svým vlastním slavnostním rozsvěcením, tudíž oficiální název akce se lehce minul účinkem. I tak ale bylo o co stát.

_mg_2999

Máte-li rádi venkovské tradice a sousedskou pospolitost a čaj, grog nebo horkou griotku zdarma za zvuku vánočních koled, užili byste si to tu náramně. A nemyslete si! Žádná umělá hudba z reproduktorů. Poctivý pěvecký sbor!

_mg_2893

Dva dokonce! Jako první se mikrofonů chopil sbor karlických žen, kde i naše chalupa měla svou zástupkyni (mami, neboj, nezpívala jsem na veřejnosti), čímž posíláme vroucné pozdravy nachlazené Máří. Jen na chvíli si statečné a umělecky nadané ženy Karlíka mohly odpočinout, když je na pár písniček zastoupila pro změnu karlická drobotina.

_mg_2940

Nálada byla vskutku slavnostní, teplé nápoje tekly proudem, a kdo neměl chuť na horký grog, zaběhl si přes silnici pro studené pivínko. A protože má Karlík asi 300 obyvatel, jsem si jistá, že minimálně půlka tady byla. A přišli i psi, kočky a jedna malá bílá krysa. Takže akce to byla vskutku velkolepá.

A kdo uměl, notoval si společně se sborem, i když já jsem si tajně v hlavě zpívala „CHVAŁA NA WYSOKOŚCI A POKÓJ NA ZIEMI“, protože co by to byly za Vánoce bez polských koled, které si zpíváte už dobrých deset let a stejně umíte pořád jenom tuhle větu.

_mg_2904

No a hned v neděli nám domů přibyl nový člen. Když už nám mula odvandrovala do Francie, padl v Karlíku návrh, že bychom si k sobě taky nějakého studentíka ze světa vzali. A tak máme doma Huntera z Austrálie, který hraje na bicí, miluje slovanskou kulturu a velmi nahlas a upřímně se směje českému dabingu. Hihihi… 🙂

Toliko k našemu třetímu adventnímu víkendu. Doufáme, že i vy jste si ho jaksepatří užili a že už se těšíte na podrobný článek o Karlíku, protože, věřte mi, fakt to není taková ospalá díra, jakou se může na první pohled zdát. Nekecám! 🙂

 

ADVENT IN KARLÍK 

Once upon a time, there was  – and still is – a small village in the valley. It’s called Karlík. Normally we wouldn’t probably even know about it, it wouldn’t seem to us like a place to visit. But we kind of live there so obviously we think it’s gorgeous and terrific and huge.  And by huge I mean an amount of interesting things you can find there.

OK, this was a brief exaggerating moment…  and now seriously! 🙂

_mg_0356

We could write a normal, separate article about Karlík, which I will do later, I guess. But first we want to share brand news from Karlík’s last weekend.

First of all it was a third advent weekend which means lighting up the Karlík’s Christmas tree on the square. Well, local people call it square but honestly… the crossroad of the main road and some driveways of local houses together with entrance to a local playground… it’s not really a square, is it? Not at all. It just quite wide space next to the road, I’d say. And that’s exactly where the tree is. At the entrance to a playground. It was actually lit up three days ago – before its own ceremonial lightning up – so the official name of this event. is kind of nonsense. But it was nice anyway.

_mg_2999

If you like rural traditions and neighborhood community and a tea, grog  or a hot kirsch for free in sounds of christmas carols, you would really enjoy it here! And don’t think that there was a artificial music! We have a decent choir!

_mg_2893

Two choirs, actually! The first one are Karlík’s ladies, where we had also our family member (don’t worry, mom, I wasn’t singing on public). The Karlík’s brave and talented ladies could only rested for a while, when they were alternated by Karlík’s children for a change.

_mg_2940

The mood was festive indeed, hot beverages flowed and people who weren’t in a mood for hot grog could pick up a cold beer in a pub across the street. And because Karlík has a 300 residents, I’m pretty sure at least half of them was here tonight. Also dogs and cats and one small white rat were here. So it was truly magnificent event.

And everyone who could sing, he sang together with a choir, although I was secretly singing „CHVAŁA NA WYSOKOŚCI A POKÓJ NA ZIEMI“ in my head, because what would Christmas be without Polish carols you have been singing for more than ten years now and you still remember only this one sentence.

_mg_2904

Well and right on Sunday we got new family member. When our mula wandered away to France, someone in Karlík suggested to bring a foreign student into our house and lifes. So we have a Hunter from Australia at home, who plays drums, loves Slavic culture and who is very loudly and genuinely laughing at Czech dubbing. Hihihi… 🙂

So much for our third Advent weekend. We hope you enjoyed it as well and you are already looking forward to similar article about Karlík because trust me, it’s not such a sleepy hollow as it can seem at first. Not kidding!

2 Replies to “Karlický Advent / Advent in Karlík”

Napsat komentář